ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ

ഝ വരുന്ന പദങ്ങള്,ഝ വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകള്,ഛ വരുന്ന പദങ്ങള്,ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ,ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ

ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ  ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഝ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഝ എന്ന പദം വരുന്ന വാക്കുകൾ. …

Read more

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ sneha vachanangal love quotes//love words sneha vakyangal

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്‌ വചനങ്ങൾ   1. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതമെന്നത് മരണത്തിനു തുല്യമാണ്. – മഹാത്മാ ഗാന്ധി – 2. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതം  …

Read more

അർത്ഥവ്യത്യാസം

അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉച്ചാരണത്തിലും എഴുത്തിലും സാമനത പുലർത്തുകയും എന്നാൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദങ്ങൾ.

ഉച്ചാരണസാമ്യമുള്ളതും എന്നാൽ അർത്ഥവ്യത്യാസമുള്ളതുമായ അനേകം പദങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിലുണ്ട്. അത്തരം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ഭാഷ ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് …

Read more

വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം Make Sentences with Words in Malayalam Language

  വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം Malayalam Vakyathil Prayogikkuka Make Sentences with Words in Malayalam   1. ആശ്ലേഷിക്കുക ഓട്ടമത്സരത്തിൽ സമ്മാനവുമായി വന്ന …

Read more