സ്നേഹ വചനങ്ങൾ

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്‌ വചനങ്ങൾ

 

1. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതമെന്നത് മരണത്തിനു തുല്യമാണ്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

2. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതം  ഇലകളും പഴങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മരം പോലെയാണ്.

– ഖലീൽ ജിബ്രാൻ –

3. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വ ശാസ്ത്രത്തെയും.

-വയലാർ രാമവർമ്മ –

4. സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പ് ‘ശമിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള
‘വിശപ്പ് ദൂരീകരിക്കുന്നതിലും വിഷമകരമായ കാര്യമാണ്.

– മദർതെരേസ –

5. നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക.

– യേശുക്രിസ്തു-


6. എല്ലാറ്റിനും താക്കോൽ ഉണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോൽ ‘ദരിദ്രനോടുള്ള സ്നേഹം ആണ്.

-മുഹമ്മദ് നബി –

7. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ്, നിവർത്തിക്കുന്നതിലല്ല സമാധാനമിരിക്കുന്നത്.

-ഹൈബർ-

8. വിശുദ്ധി എന്നത് നേഹത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നും വരുന്നതത്രെ.

-ടാഗോർ-

9. കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് സ്നേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയും

കാതുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത് സ്നേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയും.

– ലുവേറ്റർ –

10. പങ്കിടുന്നതാണ് ശരിയായ സ്നേഹവും നിസ്വാർഥതയും.

– സന്തോയന –

11. സ്നേഹിച്ചിടുന്നു ഞാൻ ചെന്തളിർചാർത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിടുന്നു മണമെഴും പൂക്കളെ
സ്നേഹിച്ചിടുന്നു തേൻമുറ്റിയ കായ്ക്കളെ ‘സ്നേഹിച്ചു ഞാനിവ നൽകും മരങ്ങളെ.

-എ എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ-

12. പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക.

– ഗാന്ധിജി-

13. കാണുമ്പോഴൊക്കെ പുഞ്ചിരിക്കൂ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്.

മദർതെരേസ

14. സ്നേഹിക്കയുണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും.

– കുമാരനാശാൻ –

15. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ‘ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം.

– പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ-

16. ഏറ്റവും നിസ്സാര സൃഷ്ടിയെ പോലും തന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ‘വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാർവലൗകികവും സർവവ്യാപിയുമായ നിത്യ ചൈതന്യത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ.

-മഹാത്മാഗാന്ധി-

17. ‘സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി തീവ്രമായ വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ള എത്രയോ പേരെ ഞാൻ കാണുന്നു. അത് കിട്ടാത്തതാണ് ലോകത്തിന്റെ ദുരിത കാരണം.

-മദർതെരേസ-

18. ഒരൊറ്റ മതമുണ്ടുലകിന്നുയിരാം പ്രേമമതൊന്നല്ലോ പരക്കെ നമ്മ പാലമൃതൂട്ടും പാർവണ ശശിബിംബം.

-ഉള്ളൂർ-

19. അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കുമാമലേ വിവേകികൾ.

-കുമാരനാശാൻ-

20. ഒരു മതം മതി ഇനി പരസ്നേഹമൊരു വർഗ്ഗം മതി മനുഷ്യ സംജ്ഞകം ഒരു രാഷ്ട്രം മതി ധാരാതലം, നമുക്കൊരു ദൈവം മതി ഹൃദിസ്ഥിതം ദീപം.

-ഉള്ളൂർ-

21. ഇങ്ങേത് പാഴ്ചമരക്കൊമ്പിലും ‘ പക്ഷികൾ സംഗീതമേളം തുടർന്നോരല്ലോ

‘ഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പും മർത്യഹൃദയത്തിൽ പ്രേമകുളിർമയും വ്യാപിച്ചല്ലോ.

-ബാലാമണിയമ്മ-

22. സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ
സ്നേഹസാരമിഹ സത്വമേകമാം.

-കുമാരനാശാൻ-

23. ഒരൊറ്റമതമുണ്ടുലകിന്നുയിരാം
പ്രേമമതൊന്നല്ലോ
പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും
പാർവണശശിബിംബം

– ഉള്ളൂർ –

24. അന്വജീവനുതകി സ്വജീവിതം
ധന്യമാക്കുമമലേ വിവേകികൾ

– ആശാൻ –

25. ഒരു പീഡയെറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ളനുകമ്പയും സദാ

– ശ്രീ നാരായണ ഗുരു –

26. പാവന സ്നേഹമേ പാരിലീശൻ
നട്ട പാരിജാതത്തിൻ കുരുന്നേ ജയിക്കു നീ

– ചങ്ങമ്പുഴ

27. കുഞ്ഞുങ്ങളും പൂക്കളും മൃദുലവും
നിർമ്മലവുമാണ് അവയെ മൃദുവായി
വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ

– ജവഹർലാൽ നെഹ്റു –

28. വിജയിക്കാൻ ഞാനെടുത്തിട്ടുള്ള
തീരുമാനത്തിന് കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ
പരാജയം ഒരിക്കലും എന്നെ പിന്തള്ളുകയില്ല.

-എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം-

29. കുറച്ചു പറയാനുള്ളവർ ഏറെ
സംസാരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്

-പ്രിയോർ-

30. പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനം

-ചെസ്റ്റെർ ഫീൽഡ്-

31. ചെയ്യാവുന്നതിൽ നല്ലതിനു ചെയ്യുക
നാളെ അതിലും മെച്ചമായത് ചെയ്യാം

– സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ –

32. ഞാൻ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല
അത് അത്ര വേഗം വന്നെത്തുന്നു

-ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ-

33. സത്യാന്വേഷിയുടെ ആത്മീയ
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിശബ്ദത

– ഗാന്ധിജി-

34. വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ചു
വിവേകം നേടുക

– പി എൻ പണിക്കർ –

35. നിങ്ങൾ എക്കാലവും ജീവിക്കും
എന്നപോലെ പഠിക്കൂ നാളെ മരിച്ചു
പോകാം എന്ന പോലെ ജീവിക്കൂ

– ഗാന്ധിജി –

36. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതൽ ചിന്തയത്രേ

ഗാന്ധിജി-

37. മതങ്ങൾ അന്യോന്യം
വേർതിരിക്കാനല്ല മറിച്ച്
കൂട്ടിയിണക്കാനാണ്

-ഗാന്ധിജി-

38. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായിരിക്കണം.

-ശ്രീനാരായണഗുരു –

39. ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും ചെയ്യാനുള്ളതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം

-ഗാന്ധിജി-

40. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെയുള്ള ജീവിതം അഭികാമ്യമല്ല

-സോക്രട്ടീസ്-

41.ഒരാശയവും ചങ്ങാതിയും ഒരു
പോലെയാണ്, രണ്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്നു.

-ഷേക്സ്പിയർ-

42. നല്ല ഗ്രന്ഥം പരിധിയില്ലാത്ത നന്മയുടെ ചക്രവാളമാണ്

-ഗാന്ധി-

43. മതത്തിന്റെ കാതൽ കരുണയും ദയയുമാണ്.

-ഗുരുനാനാക്ക്-

44. നമുക്ക് ശരിക്കും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണം

-മദർ തെരേസ-

45. ആരെയും സ്നേഹിക്കാത്ത മനുഷ്യന് തന്നെ
ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശമില്ല

– എപ്പിക്കട്സ്-

46. സ്നേഹമെന്ന ദിവ്യമായ വികാരം അക്ഷരങ്ങളിലല്ല
ഹൃദയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

-വില്യംഹോക്ക്നർ-

47. കത്തുന്നതിനു മുന്പ് ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്നും നില നിൽക്കുന്നതല്ല.

– ഫെൽ താം-

48. നല്ല മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്ന
രണ്ടു ചിറകുകളാണ് മരണവും സ്നേഹവും

-മൈക്കല് ആഞ്ജലോ-

49. അഗാധമായി നാം സ്നേഹിക്കുന്നതെന്തും
നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറും

-ഹെലൻ കെല്ലർ-

50. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സൗഹൃതം വന്യമൃകതെക്കാൾ ഭയാനകം.

-ബുദ്ദൻ –

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment