ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ

ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ  വരുന്ന വാക്കുകൾ ഝ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഝ എന്ന പദം വരുന്ന വാക്കുകൾ. ഝ വരുന്ന പദങ്ങള്,ഝ വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകള്,ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ,ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ

 

☑ഝഷം

☑ഝമ്പാശി

☑ഝകാരം

☑ഝങ്കാരം

☑ ഝങ്കാരധ്വനി

☑ ഝങ്കാരിണി

☑ഝഞ്ഝമേഘം

☑ഝഞ്ഝാനിലൻ

☑ഝലകണ്ഠം

☑ഝലരി

☑ഝഷം

☑ഝഷകേതൻ

☑ഝഷബന്ധം

☑ ഝഷാശനം

☑ഝാങ്കതം

☑ഝാമകം

☑ഝാമരം

☑ ഝാർജ്ഝരൻ

☑ ഝാല

☑ഝണഝണിതം

☑ഝാലി

☑ ഝിഞ്ഝി

☑ഝില്ലി

☑ ഝിംഗിനി

☑ഝിരീക

☑ ഝില്ലിക

☑ഝൗലികം

☑ ഝാൻസിറാണി

☑ ഝള്ളി

☑ഝങ്കാരം

Sharing Is Caring:

Leave a Comment