കേരള നവോത്ഥാനം ക്വിസ്

 

കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകേരള PSC ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. ഇത് അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.ഇന്ത്യയിൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളം

 

1.ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും എതിരെ പരാമർശമുള്ള ആദ്യ മലയാള കൃതി ?

Answer – ജാതിക്കുമ്മി

2. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായ അരയ സമാജത്തിൻറ സ്ഥാപകൻ ?

Answer – പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

3. പന്മന ആശ്രമം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?

Answer – ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

4. ജീവിത സമരം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ?

Answer – സി കേശവൻ

5. ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം എന്ന കൃതി ആരെഴുതിയതാണ് ?

Answer – ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

6. മിശ്രഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ?

Answer – കെ അയ്യപ്പൻ

7. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ?

Answer – വക്കം മൗലവി

8. കണ്ണീരും കിനാവും ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ?

Answer – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

9. 1946ൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽ വിറക് സമരം നടന്ന സ്ഥലം ?

Answer – ചീമേനി

10. ജാതിക്കുമ്മി ആരുടെ കൃതിയാണ് ?

Answer – പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

11. “വരിക വരിക സഹചരെ..” എന്നത് ആരുടെ വരികളാണ് ?

Answer – അംശി നാരായണപിള്ള

12. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ കുമാരഗുരുദേവൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം ഏത് ?

Answer – പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ

13. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാര് ?

Answer – അഡ്മിറൽ വാൻറീഡ്

14. കേരളത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതി ഏത് ?

Answer – പതിറ്റുപത്ത്

15. സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി ആരംഭിച്ച പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏത് ?

Answer – സാധുജനപരിപാലന സംഘം

16. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷം ?

Answer – 1936 നവംബർ 12

17. ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ കർത്താവ് ആര് ?

Answer – ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

18. സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഏത് ?

Answer – മെമ്മോറിയൽ

19. സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

Answer – വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

20. “ജാതിവേണ്ട മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇത് പറഞ്ഞതാര് ?

Answer – സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

21. കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിദേശ ശക്തി ?

Answer – ഡച്ച്

22. കേരളത്തിലെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ?

Answer – ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം

23. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ?

Answer – രാജ്യസമാചാരം

24. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല നാമം എന്ത് ?

Answer – അയ്യപ്പൻ

25. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻറ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത് ?

Answer – എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ

26. ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ഏത് ?

Answer – 1925

27. “ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുത സംഭവം”എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെ ?

Answer – ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം

28. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ?

Answer – 1888

29. കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ?

Answer – 1911

30. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ?

Answer – ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ

31. സമപന്തി ഭോജന സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ?

Answer – വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

32. ആത്മവിദ്യാസംഘം രൂപീകരിച്ചതാര് ?

Answer – വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

33.സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സമാഗമത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതാര് ?

Answer – ഡോ. പൽപ്പു

34. നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നൽകിയ പണ്ഡിതൻ ?

Answer – ഐ സി ചാക്കോ

35. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം ?

Answer – ഇരവിപേരൂർ

36. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി ?

Answer – ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

37. അയിത്താചാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ആ സമരം ?

Answer – വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

38. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആര് ?

Answer – ഡോ.ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ്

39. ശ്രീനാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി ഏത് ?

Answer – നവമഞ്ജരി

40. കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Answer – ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം

41. വിമോചനസമരത്തിന് ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ ജാഥ നയിച്ചതാര് ?

Answer – മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ

42. പഴശ്ശിരാജയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കേരളസിംഹം. ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് ?

Answer – കെ എം പണിക്കർ

43. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം ?

Answer – സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം

44. 1936ലെ പട്ടിണി ജാഥക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് ?

Answer – എ.കെ ഗോപാൽ

45.സ്വാമിതോപ്പ് ആരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ?

Answer – വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

46. പശ്ചിമോദയം എവിടെ നിന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ?

Answer -തലശേരി

47. കേരള പുലയ മഹാസഭയുടെ മുഖപത്രം ?

Answer – നയലപം

48. മക്തി തങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സായാഹ്‌ന പത്രം ?

Answer – തുർക്കി സമാചാരം

49. പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ?

Answer – സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

50. നാണുവാശാൻ ആരുടെ പൂർവകാല നാമം ആണ് ?

Answer – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

51. ആത്മാനുതാപം ആരുടെ കൃതിയാണ് ?

Answer -ചാവറ കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ

52. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ?

Answer – ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ

53. നവഭാരത ശിൽപികൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ?

Answer – കെ പി കേശവമേനോൻ

54. കേരളത്തിലെ വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ?

Answer – ആഗമാനന്ദ സ്വാമി

55. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ സി. കേശവൻ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശം എന്ത് ?

Answer – ഒരമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിക്കും

56. കോഴിക്കോട് ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആര് ?

Answer – സി കൃഷ്ണൻ

57. കേരള പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

Answer – പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ

58. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദനായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് ?

Answer -രാജാ രവിവർമ്മ

59. ആത്മീയ വിപ്ലവകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളീയ നവോത്ഥാന നായകൻ ?

Answer -വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

60. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ?

Answer -ചാന്നാർ ലഹള

61. ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ?

Answer – പി കൃഷ്ണപിള്ള

62. തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

Answer – ടി കെ മാധവൻ

63. കഷായ വേഷം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് ?

Answer -ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

64. മഹാത്മജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി ?

Answer -ജി പി പിള്ള

65. വസുമതി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ?

Answer- മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ

66. കുമാരനാശാന് മഹാകവി പട്ടം നൽകിയത് ഏത് സർവകലാശാലയാണ് ?

Answer – മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല

67. സുബരായർ ആരുടെ പൂർവ്വനാമം?

Answer – തൈക്കാട് അയ്യ

68. 1931 യാചനയാത്ര നയിച്ചതാര് ?

Answer -വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

69. മലബാർ എക്കോണമിക് യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ?

Answer -ഡോക്ടർ പൽപ്പു

70. കേരളത്തിലാദ്യമായി വൃദ്ധസദനം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ?

Answer -ചാവറയച്ചൻ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment