കേരള നവോത്ഥാനം ക്വിസ്

KERALA NAVODHANAM PREVIOUS YEAR QUESTIONS|| KERALA RENAISSANCE,KERALA PSC PRELIMINARY EXAM

  കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകേരള PSC ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. …

Read more