പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

   പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ശൈലികൾ Malayalam  Proverbs about birds  PAKSHICHOLLUKAL   ☑ അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക ☑ …

Read more

കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ Krishi Chollukkal

കൃഷിചൊല്ലുകൾ (KRISHI CHOLLUKAL)

    1. വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം 2. കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം 3. മുരിങ്ങയുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് വേണ്ട. 4. ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു …

Read more