കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത്

 

Alappuzha

 

1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത് ?

Answer – ആലപ്പുഴ

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment