മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ

1. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ ?

a) കയർ

b) അവകാശികൾ

c) യന്ത്രം

d) സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും

Answer – അവകാശികൾ

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment