വായനാദിന ക്വിസ് READING DAY QUIZ

Vayana Dinam quiz in malayalam

ജൂൺ 19 വായനാദിനം, വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ P.N പണിക്കരുടെ ചരമദിനം.വിവേകം നേടുക” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്ത വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു …

Read more

വായനാദിന പോസ്റ്റർ വാചകങ്ങൾ

വായനാദിന പോസ്റ്റർ വാചകങ്ങൾ

1996 മുതൽ കേരള സർക്കാർ ജൂൺ 19 വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.ജൂൺ 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച വായനവാരമായും കേരളാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആചരിക്കുന്നു. കേരള …

Read more