വായനാദിന ക്വിസ് READING DAY QUIZ

Vayana Dinam quiz in malayalam

ജൂൺ 19 വായനാദിനം, വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ P.N പണിക്കരുടെ ചരമദിനം.വിവേകം നേടുക” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്ത വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് …

Read more