വായനാദിന പോസ്റ്റർ വാചകങ്ങൾ

വായനാദിന പോസ്റ്റർ വാചകങ്ങൾ

1996 മുതൽ കേരള സർക്കാർ ജൂൺ 19 വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.ജൂൺ 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച വായനവാരമായും കേരളാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആചരിക്കുന്നു. കേരള …

Read more