ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് Chandra dina Quiz

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2020,ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്ര ദിന ക്വിസ്,ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് hs,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് lp,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2022,ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2021 up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്lp,lp ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,up ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ് മലയാളം,hs and hss ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്

   ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം.ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കീഴടക്കിയ ദിവസം. അമേരിക്കക്കാരായ നീലാംസ്ട്രോങ്,എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ  അപ്പോളോ …

Read more