ജനസംഖ്യാദിന ക്വിസ് (Population Day Quiz)

population day quiz in malayalam,world population day quiz in malayalam,population day quiz malayalam,population day quiz,world population day quiz,population day quiz in malayalam 2022,world population day quiz malayalam,population day,world population day quiz in english,world population day,population day quiz questions and answers in malayalam,population day quiz lp,janasangya dina quiz in malayalamPopulation Day Quiz in Malayalam

  ലോക ജനസംഖ്യ 1987 ജൂലൈ 11 ന് 500 കോടി തികഞ്ഞതിന്റെ ഓർമക്കാണ് ജനസംഖ്യാ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള …

Read more