സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ്

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് / Independence Day Quiz In Malayalam / Swathanthra dina Quiz Malayalam 2022

  എല്ലാവർക്കും എൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ. ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമര്ത്തലിനെതിരെ പോരാടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിന്റെ ഓര്മപുതുക്കലാണ് ഓരോ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചും. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് ഇന്ത്യൻ …

Read more