സ്നേഹ വചനങ്ങൾ

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ sneha vachanangal love quotes//love words sneha vakyangal

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്‌ വചനങ്ങൾ   1. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതമെന്നത് മരണത്തിനു തുല്യമാണ്. – മഹാത്മാ ഗാന്ധി – 2. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതം  …

Read more