പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

   പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ശൈലികൾ Malayalam  Proverbs about birds  PAKSHICHOLLUKAL   ☑ അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക ☑ …

Read more