ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് Chandra dina Quiz

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2020,ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്ര ദിന ക്വിസ്,ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് hs,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് lp,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2022,ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2021 up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്lp,lp ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,up ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ് മലയാളം,hs and hss ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്

   ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം.ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കീഴടക്കിയ ദിവസം. അമേരിക്കക്കാരായ നീലാംസ്ട്രോങ്,എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ  അപ്പോളോ …

Read more

ബഷീർ ദിന ക്വിസ് Basheer Day Quiz

ബഷീർ ദിനം ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022 |,ബഷീര് ദിന ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,ബഷീർ ദിനം,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദിന ക്വിസ്,ബഷീര് ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ,ബഷീർ ദിന കിസ്സ്,ബഷീർ ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ സാഹിത്യ ക്വിസ്,ബഷീർ ഡേ,ബഷീർ ജീവചരിത്ര ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഭിന ക്വിസ്,#ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ക്വിസ്,മലയാള ക്വിസ്

      മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനുവരി 2ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ …

Read more