എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രം

എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രം/Ezhuthachan jeevacharithram in Malayalam/എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്

ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ കവിയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ.എഴുത്തച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ ‘ നാമത്തെ സംബന്ധിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഇന്നും പല …

Read more