വ്വ വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകൾ

 

വ്വ വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകൾ

1. വ്വവ്വാൽ

2. ടവ്വൽ

3. ഉവ്വ്

4. ഉർവ്വശി

5. സർവ്വം

6. സർവ്വകലാശാല

7. സർവ്വേ

8. സർവ്വതും

9. ചൊവ്വ

10. പർവ്വതം

11. വെവ്വേറെ

12. യവ്വനം

13. പൂർവ്വം

14. ഉണർവ്വ്

15. സർവ്വജ്ഞൻ

16. നിർവ്വീര്യം

17. പൂർവ്വഘട്ടം

18. പൂവ്വൻ

19. പാർവ്വതി

20. അഗ്നിപർവ്വതം

21. കുവ്വ

22. നിർവ്വഹണം

23. തുവ്വ

24. തന്ത്രപൂവ്വം

25. ഉദ്ധവ്വ് 

26. മകരചൊവ്വ

27. പഴവവ്വാൽ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment