Vice -Presidents of India

                       Vice-Presidents of India

vice-president,vice -presidents,indian vice presidents


1.  Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) 1952-1962

2.  Dr Zakir Hussain (1897-1969)         1962-1967

3.  Varahagiri Venkatagiri (1884-1980)          1967-1969

4.  Gopal Swarup Pathak (1896-1982)             1969-1974

5.  B.D. Jatti (1913-2002)         1974-1979

6.  Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992)      1979-1984

7.  R. Venkataraman (B-1910) 1984-1987

8.  Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999)      1987-1992

9.  K.R. Narayanan (1920-1925)          1992-1997

10. Krishan Kant (1927-2002 )            1997-2002

11. Bhairon Singh Shekhawat (1923-2010)    2002-2007

12. Mohammad Hamid Ansari (B – 1937)      11 August 2007

13. Muppavarapu Venkaiah Naidu (1949 -)  2017 Incumbent
Sharing Is Caring:

Leave a Comment