List Of Lok sabha Speakers 1952 – 2019

lok sabha speakers,list of lokhasabha speaker
list of speakers of  Lok Sabha


1 .  Ganesh Vasudev Mavlankar – 1952 -1956
2 .  M.A.Ayyangar  – 1956 – 1957
      M.A.Ayyangar – 1957-1962
3 .  Sardar Hukam Singh – 1962 -1967
4 .  Neelam Sanjiva Reddy – 1967 -1969
5 .  Gurdial Singh Dhillon – 1969 -1971 

      Gurdial Singh Dhillon – 1971-1975
6 .  Bali Ram Bhagat – 1976- 1977 
      Neelam Sanjiva Reddy 1977- 1977
7 .  K.S.Hedge     1977- 1980
8 .   Balram Jakhar – 1980 -1985
       Balram Jakhar – 1985- 1989
9 .   Rabi Ray – 1989-1991
10.  Shivraj Patil – 1991-1996
11 .  P.A.Sangma – 1996 -1998
12 . G.M.C Balayogi – 1998 -1999
       G.M.C.Balayogi – 1999- 2002
13 . Manohar Joshi – 2002 – 2004
14 . Somnath Chatterjee – 2004 – 2009
15 . Meira Kumar – 2009 – 2014
16 . Sumithra Mahajan – 2014 – 2019

17 .Om Birla Kota  – 2019 – Incumbent
Sharing Is Caring:

Leave a Comment