List of All Presidents of India (1947 -2017)


 1. Dr.Rajendra Prasad  – 1950 – 1962
 2. Dr.Sarvepalli Radhakrishnan -1962 -1967
 3. Dr.Zakir Hussain    -1967 -1969
 4. V.V.Giri      – 1969 -1974
 5. Dr.Fakhruddin Ali Ahmed – 1974- 1977
 6. Neelam Sanjiva Reddy – 1977 -1982
 7. Gyani Zail Singh  1982 -1987
 8. R.Venkataraman  1987 -1992
 9. Shankar Dayal Sharma – 1992 -1997
 10. K.R.Narayan   1997-2002
 11. A.P.J.Abdul Kalam   2002 – 2007
 12. Pratibha Patel    2007- 2012
 13. Pranab Mukherjee  2012 -2017
 14. Ram Nath Kovind  2017- Incumbent
Sharing Is Caring:

Leave a Comment