പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് Environment Day Quiz

  എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയി ആണ് നമ്മൾ ആചരിക്കാറുള്ളത്. പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വൃക്ഷത്തൈകൾ നടാൻ …

Read more