ജ്യാമിതിയുടെ പിതാവ് ?

യൂക്ലിഡ്

ലോഗരിതത്തിന്റെ പിതാവ് ?

ജോൺ നേപ്പിയർ

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബൈബിൾ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം?

എലമെന്റ്സ്

“പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക” എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്?

ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

ആദ്യത്തെ 25 ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക?

625

രാമാനുജൻ സംഖ്യ എത്രയാണ് 

1729

ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ എത്രയാണ് ?

2

ദേശീയ ഗണിത ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ്?

ഡിസംബർ 22

പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ  ആരാണ്?

ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ

Mathematics ” എന്ന വാക്കിന്റെ ഉൽഭവം ‘…… എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്?

Mathemata

ത്രികോണമിതി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

ഹിപ്പാക്കർസ്

സമ ചിഹ്നം (=) ‘ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്?

 റോബർട്ട്  റിക്കാർഡ്